كنترل مقاوم سازه يك درجه آزادي با رفتار غيرخطي

كنترل پاسخهاي سازه تحت بارهاي ديناميكي ناشي از عوامل طبيبعي در دهههاي اخيرموضوع تحقيق و بررسي محققين و مهندسين سازه و زلزله بوده است. تئوري هاي كنترل فعال موجود در مهندسي عمران از مسائل مربوط به كنترل در رشته مهندسي برق منتج مي گردند كه خود شامل تئوري هاي خطي و غير خطي كنترل، بسته به پارامترهاي موجود است. از آنجاييكه اكثر سازههاي ساختماني در زمان زمين لرزههاي شديد تغيير شكلهايي در محدوده غيرخطي را تجربه ميكنند، به نظر ميرسد بررسي پاسخ لرزهاي و تغيير شكلهاي سازه در حالت غير خطي به همراه سيستمهاي كنترل سازهاي ضروري است. در اين مقاله، رفتار غير خطي سازه در هنگام بارگذاري با روش پيشنهادي به صورت يك تابع تبديل نامي بعلاوه يك ترم نامعيني مدل شده است. سپس با استفاده از تئوري H∞ چگونگي طراحي كنترل كننده مقاوم براي سازه يك درجه آزادي با رفتار غير خطي مطرح شده است. نتايج حاصله كاهش قابل ملاحظه جابجايي سازه و عدم ورود به حالت غيرخطي را براي سازه كنترل شده نشان ميدهند. همچنين نتايج شبيه سازي نشان از عدم وابستگي كنترلكننده طراحي شده به اغتشاش بار خارجي دارد.

 

سپيده پورآزرم، علي خاكي صديق، فريدون اميني
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي – دانشكده مهندسي برق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *