طراحي و پياده سازي قسمت فرستنده و بخش رهگيري پيام در گيرندة يك سيستم طيفگستردة دنبالة مستقيم با استفاده از FPGA

امروزه با توجه به رشد سريع سيستمهاي مخابراتي و افزايش تقاضا براي طيف فركانس راديويي ، روش طيف گسترده كه باعث استفادة بهينه طيف فركانسي مي گردد ، حائز اهميت است. عملكرد مناسب اين سيستمها در برابر تداخلهاي عمدي و غير عمدي احتمال كم استراق سمع و بسياري مزاياي ديگر باعث فراگير شدن اين سيستمها در حوزههاي نظامي و تجاري گرديده است. اين گسترش روزافزون از يكسو و امكان پيادهسازي سخت افزارهايي با قابليت پيكربندي مجدد با ابعاد بسيار كوچك و سرعت بالا از سوي ديگر باعث گرديد كه شبيهسازي و پيادهسازي فرستنده و بخش رهگيري پيام در گيرندة يك سيستم طيف گسترده با دنبالة مستقيم ) (DSSSبا استفاده از تراشة ،FPGAدر اين مقاله مورد توجه واقع شود. نتايج اين پيادهسازي ، بهرة پردازش 26.41dB فركانس كلاك PNبرابربا ، 28.05megتوان مصرفي 85.91mwو طول كد برابر با 264-1ميباشد كه قابل مقايسه با سيستمهاي طراحي شده تمام ديجيتال طيف گستردة دنبالة مستقيم ميباشد. براي پيادهسازي قسمت رهگيري ازروش جستجوي خطي با انتگرالگيري متغير استفاده مي شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *