طراحي مفهومي كويل سيستم SMESاز نوع اينورتر منبع جريان با استفاده از فيلتر كالمن

اين مقاله مدل فشرده كويل ابررساناي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي ، (SMES) 1را ارائه مي كند و بدنبال آن مقادير پارامترهاي اين مدل را با استفاده از نمونه برداري از نتايج آزمايشگاهي و الگوريتم حداقل مربعات بازگشتي شناسايي مي نمايد . مقايسه مقادير پارامترهاي شناسايي شده با پارامترهاي استخراج شده از تحليل هندسي مدل ، بيان مي دارد كه الگوريتم حداقل مربعات بازگشتي ( RLS ) 2بدون نياز به تعيين حدود صفر و قطب تابع شبكه توانايي بسيار بالايي در شناسايي مقادير پارامترهاي مدلهاي واقعي از روي نتايج آزمايشگاهي كه با نويز همراه هستند را دارا میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *