طراحي سيستم كنترل نوين DVRبه منظور جبرانسازي انواع كمبود ولتاژ در شبكه توزيع بر اساس روش پيش از خطا

در بين روشهاي متداول جبران كمبود ولتاژ توسط ،DVR جبران پيش از خطا، روشي مؤثر و سودمند به شمار ميآيد؛ كه علاوه بر جبران دامنه ولتاژ، از قابليت بازيابي زاويه ولتاژ هر فاز به مقدار پيش از وقوع خطا نيز برخوردار است. اهميت اين امر در حفاظت از بارهاي حساس به پرش زاويه فاز نمايان ميگردد؛ كه ساير روشها قادر به جبران اين مهم نميباشند. در اين مقاله براي نخستين بار الگوي حداقل مربعات به منظور تخمين ولتاژ در سيستم كنترل DVRمعرفي شده است. برپ اساس اين الگو، سيستم كنترل نويني ارائه گرديده است كه قادر به جبران انواع كمبود ولتاژ به روش پيش از خطا بوده و نسبت به ساير روشهاي مرسوم نظير قاب مرجع سنكرون تبديل (d-qاز سرعت و دقت نسبي بالاتري برخوردار است. عملكرد سيستم كنترل مزبور با استفاده از نرم افزار
Matlab/Simulinkدر شرايط سينوسي شبكه شبيهسازي و مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *