شبيه سازي pHEMTبا استفاده از مدل موازنة انرژي كوانتومي

در ترانزيسـتور هـاي pHEMTعـرض شـكاف انـرژي در فاصـلة كمـتر از طول موج كـند الكـترون تغيـير مـي . در شـبيه سـازي ايـن ترانزيستورها لازم است اثر غير محلي پتانسيل بر الكترون در نظر گرفته شود. در اين مقاله با استفاده از مدل موازنة انرژي، يك ترانزيسـتور pHEMTشـبيه سـازي شـده اسـت. اثـر غير محلي پتانسيل، بصورت يك تصـحيح كوانتومـي در معـادلات در نظـر گرفته شده است. شبيه سازي، شيب منفي در مشخصة خروجي ترانزيستور را نشان مي دهد كه نتيجة انتقال در فضاي حقيقي )(RST است. مدل موازنة انرژي بدون تصحيح كوانتومي، اين پديده را نشان نمیدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *