ساختار يك گيرنده Non-Coherent QAMبا الگوريتم Noisy ICA

در گيرنده هاي بي سيم، استخراج فاز سيگنال حامل و عدم تطابق ،I/Qاز بخش هاي مهم و مورد توجه است. يک روش مناسب استفاده از روش تحليل اجزاء مستقل )(ICA1 به ميباشد كه در آن نيازي تخمين فاز سيستم نيست، هرچند اثر نويز کانال باعث كاهش كارائي روش فوق ميگردد. در اين مقاله با فرض وجود نويز کانال يك گيرنده QAMبر اساس الگوريتم Noisy ICAطراحي ميشود. نشان مي دهيم كه استفاده از الگوريتم پيشنهادي در سيگنال به نويز هاي پايين باعث افزايش نسبت حذف سيگنال به اختلال )(SIRR در گيرنده ميگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *