روشي نوين در تشخيص و دسته بندي اعوجاج شكل موج ولتاژ مبتني بر بهبود عملكرد تجزيه حالت تجربي

اولين گام براي شناسايي و دسته بندي اغتشاشات كيفيت توان استخراج ويژگي هاي اين اغتشاشات و پردازش آن مي باشد. اين مقاله به بيان يك رويكرد هايبريد كيفيت توان بر مبناي الگوريتم تجزيه حالت تجربي  EEMDو ماشين بردار پشتيبان SVMمي پردازد. مهمترين اشكال الگوريتم تجزيه حالت تجربي  EMDكلاسيك وقوع تداخل مد هاي نوساني مي باشد. براي برطرف كردن اين اشكال الگوريتم EEMDمعرفي مي گردد. عملكرد بهبود يافته ماشين بردار پشتيبان بر اساس EEMDبراي استخراج بردارهاي ويژگي، آشكار سازي و دسته بندي اعوجاج شكل موج ولتاژ نظير گذراي نوساني، هارمونيك و فليكر بررسي و با EMDكلاسيك مقايسه خواهد شد. با آزمايش، عملكرد بهتر روش پيشنهادي در شناسايي و دسته بندي اغتشاشات كيفيت توان در مقايسه با تجزيه حالت تجربي كلاسيك با استفاده از ماشين بردار پشتيبان نشان داده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *