روشي جديد در محاسبه تسهيم جريان اتصال زمين در پستهاي فشار قوي براي تعيين دقيق پارامترهاي طراحي سيستم زمين

جريان اتصال به زمين وارد شده به سيستم زمين پست موردنظر، از مهمترين پارامترهاي طراحي سيستم زمين پستهاي فشار قوي است . براي تسهيم جريان اتصال زمين (و يا نسبت دامنه آن به دامنه جريان اتصال زمين كه ضريب تقسيم جريان ناميده مي شود ) بايد كليه مسيرهاي موازي با سيستم زمين پست كه جريان اتصال زمين مي تواند از آنها عبور كند مدلسازي شده و لحاظ گردند . در اين مقاله روشي جديد،
كاربردي، ساده و دقيق براي محاسبه ضريب تقسيم جريان اتصال زمين وتاثير آن بر ولتاژهاي تماس،گام و GPR بادرنظرگرفتن تاثير مقاومت شبكه زمين پستهاي مجاور و همچنين اثر مقاومت پاي دكلهاي خطوط انتقال همسان و غيرهمسان با سيمهاي زمين متعدد و همچنين با اسپنهاي
متفاوت متصل به پست (كه در روشهاي ار ائه شده تاكنون امكان پذير نبوده است ) ارائه گرديده است و قوت روش در حالات مختلف با ساير روشها مقايسه و اثبات شده است . همچنين تاثير تقسيم جريان اتصال به زمين بر ولتاژهاي تماس،گام GPR با استفاده از روش ارائه شده و يكي از روشهاي تحليلي مرجع با يكديگر مقايسه گرديده است.

 

نبي اله رمضاني -سيدمحمدشهرتاش
دانشكده برق- دانشگاه علم و صنعت ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *