خازن گذاري در سيستم قدرت به كمك الگوريتم ژنتيك و با در نظر گرفتن اثر هارمونيك ها

پارااسـتفاده روزافـزون از بارهـاي غيرخطـي، ماننـد مبـدلهـاي الكترونيك قدرت و درايوهـا در سيسـتمهـاي قـدرت باعـث تزريق جريانهـاي هـارمونيكي در شـبكه مـيشـود. يكـي از تاثيرات ايـن هارمونيـكهـا ايجـاد رزونـانس در شـبكه و در فركانسهاي خاص بين خازنهـاي جبرانسـاز تـوان راكتيـو و امپدانس شبكه ميباشد كه خود ميتواند باعث كشـيده شـدن جريان بالا و مشكلات مرتبط با آن گردد. ايـن مقالـه جبـران- سازي توان راكتيو مورد نياز سيسـتم قـدرت را بـا اسـتفاده از بانكهاي خازني ثابت و به كمك الگوريتم ژنتيك GAبـه منظور داشتن محدودهي ولتاژ مجاز، كـاهش تلفـات و بهبـود پارامتر های کیفیت توان ارائه میدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *