جايابي و مقداريابي بهينه منابع توليد پراكنده با استفاده از دو الگوريتم GA و PSO با هدف بهبود پروفيل ولتاژ و صرف كمترين هزينة ممكن

بحث تأثيرات مفيد استفاده از منابع توليد پراكنـده DGدر سالهاي اخير در اكثر مباحث علمي مورد بررسي قـرار گرفتـه است. اين منابع داراي مزاياي بسياري از قبيل: بهبـود پروفيـل ولتاژ، قابليت اطمينان و كيفيت توان، به همراه كاهش تلفـات، پيك سايي و… مي باشند. و در اين مقاله بـه بررسـي مكـان و مقدار بهينة توان اكتيو و راكتيو توليدي منابع DGبا استفاده از دو الگوريتم هوشمند GAژنتيـك و PSOدر يـك شـبكه توزيع واقعي مي پردازيم، تا پروفيل ولتاژ را با كمترين هزينـة ممكن بهبود بخشيم. و در انتها نيز، نتايج بدست آمده از مكان و توانهاي توليدي بهينة اين دو الگـوريتم را بـراي هـر تعـداد منبع DG مورد نياز، براي شبكة فوق مقايسه مي كنيم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *