جايابي ادوات FACTSبه منظور رفع تراكم خطوط انتقال با استفاده از الگوريتم هوشمند و پياده سازي در شبكه خوزستان

ادوات FACTSمانند ) TCSCجبران كننده خـازن سـري ( با كنترل توان جاري در خطوط مـي توانـد در جهـت كـاهش توان خطوط با بار سنگين كمك كند، و اين منجر بـه افـزايش بارپذيري شبكه و كاهش هزينه هاي توليد و انتقال انرژي مـي شود . مديريت گرفتگي congestion managementبا ادوات FACTS نياز به دو گام اساسي دارد . اولين مرحله پيدا كردن محل مناسب در شبكه براي اين ادوات است ، دومين مرحلـه بهينـه سـازي تنظيمـات پـارامتري ايـن تجهيـزات اسـت . در مديريت گرفتگي يك تابع غير خطي است . روش قبلي آنـاليز حساسيت بوده كه از تقريب پخش بار DCاسـتفاده مـی کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *