تشخيص و شناسايي خطا در ماشين القايي با استفاده از فيلتر كالمن غيرخطي UKF

برروي يك ماشيدر اين مقاله روش جديدي براي شناسايي خطاهاي اتصال كوتاه حلقه هاي استاتور و شكستگي ميله هاي روتور در ماشين القايي بر پايه تخمين متغيرهاي حالت سيستم ارائه شده است. با توجه به ماهيت غيرخطي ماشين القايي و همچنين نامعين بودن مقادير اوليه حالات، فيلتر كالمن غيرخطي ) (UKFجهت تخمين رفتار ماشين توسعه داده شده است. بديهي است كه اين روش براي شناسايي خطا پاسخ بهتري نسبت به فيلتر كالمن توسعه داده شده خواهد داشت. پاسخ روش پيشنهادي نسبت به دسته ي عمده اي از خطاهاي ماشين القايي مانند شكستگي ميله هاي روتور و اتصال كوتاه در سيم پيچ هاي استاتور مطالعه شده است. در اين راستا، رفتار ماشين القايي در شرايط كاري سالم، تحت خطاي اتصال كوتاه كلاف هاي استاتور و شكستگي ميله روتور مطالعه شده است همچنين، كارايي روش پيشنهادي بر اساس شبيه سازي هايي در نرم افزار MATLAB/Simulink برروي يك ماشين القايي سه كيلوواتي اثبات شده استبرروي يك ماشين القايي سه كيلوواتي اثبات شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *