تخمین زاویه سیگنال دریافتی با سرعت بالا با استفاده از الگوریتم Beamspace MUSIC

اخیراً الگوریتم (MUSIC (Multiple SignalClassification بطور گسترده براي تخمین زاویه سیگنال دریافتی استفاده می شود. این روش براي محاسبه مقادیر ویژه به زمان زیادي نیاز دارد. در این مقاله روشی سریع براي تخمین( DOA (Direction Of Arrival بر پایه الگوریتم beamspace MUSIC ارائه می شود که در آن درجه ماتریس کواریانس داده کاهش می یابد. روش بکار رفته شامل دو قسمت می باشد: در ابتدا زاویه سیگنال رسیده بطور تقریبی تخمین زده می شود. سپس با به کارگیري نتایج مرحله اول زاویه سیگنال رسیده در آنتن آرایه اي بطور دقیق تخمین زده می شود.

 

آذر محمودزاده -حامد آگاهی -حمیدرضا بخشی
دانشجوي کارشناسی ارشد -دانشجوي کارشناسی ارشد- استادیار گروه مهندسی برق-مخابرات
دانشگاه شاهد -دانشگاه امیرکبیر- دانشگاه شاهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *