تخمین تاخیر زمانی مبتنی بر روش وینر با بهره متغیر

در اين مقاله،يك روش موثر براي تخمين تاخير زمـاني مورد بررسي قرار ميگيرد كه ميتواند در سيستم های غيرفعال مانند رادار، سونار و سيستم هـاي تعيـين موقعيـت مـاهوارهاي بكار گرفته شود.روشهای رايج وقتی کارا می باشند که ابتـدا از سيگنال دريـافتی شـناختی داشـته باشـيم ولـی در ايـن روش سيگنالها می توانند نامعلوم باشند.اين روش شـامل يـك فيلتـر FIR وفقي براي تخمين 1TDOAبين سـيگنالهاي دريـافتي از دو سنسور و يك بهره متغير براي انطباق با تغييرات سيگنال به نويز محيط مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *