تحلیل و بررسی آسیب دیدگی محدودکنندههای ولتاژ شیلد در خط انتقال کابلی 231 kVدر شهر مشهد

محدودکنندههای ولتاژ شیلد ( )SVLs2از اجزای مهم حفاظت خطوط انتقال کابلی میباشند. به همین دلیل دقت در انتخاب و تعیین مشخصات آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این مقاله با استفاده از شبیهسازی توسط نرمافزار PSCAD/EMTDCبه بررسی و تحلیل یک مورد آسیبدیدگی SVLها در خط انتقال کابلی 231 kVدر شهر مشهد که پست بوعلی را از پست سپاد تغذیه میکند، پرداختهشده است. اتصالکوتاه هادی به شیلد در انتهای خط انتقال کابلی منجر به آسیبدیدگی برخی از SVLهای خط شد. هنگامیکه ارتباط بین دو پست از طریق خط کابلی میباشد بخش عمدهی جریان اتصال کوتاه تک فاز به زمین از طریق شیلد کابل به پست مبدأ انتقال مییابد که باعث افزایش ولتاژ زمین پستGPR1 میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *