تحليل عملكرد ميكروتوربين 200 كيلوواتي درخارج از نقطه طراحي

ميكروتوربين اغلب به سبب عواملي چون تغييرات مشخصات محيطي (فشار، دما و … )، تغيير ميزان توان مورد نياز و راه اندازي سيستم تا رسيدن به بار نامي در خارج از نقطة طراحي خود كار مي كند. بنابراين، بررسي حالت خارج از نقطه طراحي ميكروتوربين بسيار مفيد و ضروري مي باشد. در اين مقاله، سيكل ميكرو توربين  200 كيلوواتي كپستون در خارج از نقطه طراحي مورد بررسي قرار مي گيرد. براي اين منظور نياز به منحني مشخصه اجزاي مختلف ميكروتوربين مذكور مي باشد. در مطالعه حاضر، با توجه به اين نمودارها كه از نتايج آزمايشگاهي بدست آمده اند، روابطي بين دبي هوا، نسبت فشار، دور و دماي ورودي توربين بدست مي آيد . با توجه به روابط استخراج شده و مدلسازي انجام شده براي
حالت طراحي، مدلسازي اجزاي مختلف در خارج از نقطه طراحي صورت مي گيرد. باتوجه به اين مدلسازي، تاثير تغيير دماي هواي ورودي نسبت به دماي طراحي و تغيير توان نسبت به تو ان نامي در دو حالت دور ثابت و دور متغير مورد بررسي و مقايسه قرار ميگيرد.
نتايج نشان ميدهد كه با افزايش دماي هواي ورودي كمپرسور از 15°C به 45° C ، توان توليدي حدود 18 % و بازدهي حدود %2 نسبت به حالت طراحي كاهش مي يابد. همچنين، در 70% توان نامي، بازدهي سيكل 25 % در حالت دور ثابت نسبت به حالت طراحي كاهش مي يابد، در حالي كه اين كاهش در دور متغير 4% ميباشد.

 

احسان صادقي ، سعيد ضيايي طباطبايي ، مسعود سلطاني حسيني ، محسن اكبري
كارشناس گروه مكانيك، پژوهشكده توليد نيرو، پژوهشگاه نيرو
مدير پروژه ميكروتوربين، گروه مكانيك، پژوهشكده توليد نيرو، پژوهشگاه نيرو
رئيس پژوهشكده توليد نيرو، پژوهشگاه نيرو
كارشناس گروه مكانيك، پژوهشكده توليد نيرو، پژوهشگاه نيرو
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *