تحليل عملكرد محدود كننده ابرسانايي جريان خطا از نوع مقاومتي در شبكه قدرت

گذرا را رشد شبكههاي قدرت و اتصال بين آنها، سطح جريان خطا افزايش پيدا ميكند. به كارگيري محدود كنندههاي جريـان خطا ابررسانا  SFCL ميتواند سطح جريان خطا را به گونه- اي كاهش دهند كه كليدهاي فشار قوي به راحتي عمل كنند. به منظور معرفي SFCLبه شبكه قدرت، به روشي جهت پـيش- بيني مشخصه محدودسازي جريان خطا نياز مي باشـد. در ايـن مقاله مدل SFCLنوع ابررساناي مقاومتي مبتني بـر مشخـصه ميدان الكتريكي Eبر حسب چگـالي جريـان در برنامـه گذراي الكترومغناطيسي ) (EMTPبررسي شده است. مطالعـه موردي نشان داده است كـه SFCLنـه تنهـا جريـان خطـا را محدود ميكند، بلكه افت ولتاژ و رنـج افـزايش ولتـاژ بازيـابي گذرا نیز بهبود میبخشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *