تحليل توزيع موج ضربه و محاسبه ميدان الكتريكي در ترانسفورماتور خشك رزيني به روش اجزا محدود FEM

ترانسفورماتورهاي خشك رزيني به علت مزاياي مختلـف در سالهاي اخير به طور قابل ملاحظهاي در سيستم توزيع مورد استفاده قرار گرفته اند. اطلاع از نحوه توزيع ولتـاژ ضـربه در سيم پيچي هاي ترانسفورماتور براي ارزيابي سيستم عايقي در حالات گذرا امري ضروري است. در اين مقاله، حالت گذراي ترانسفورماتورهاي خشك رزينـي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه است. در ابتدا پارامترهاي مـدل مشـروح بـا اسـتفاده از روش FEM محاسبه شده و پس از محاسبه توزيع ولتاژ ضربه، ميدان الكتريكي و تنش هاي وارده بر قسمت هاي مختلف عايقي بـا استفاده از روش FEMمورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت. بـه منظور بررسي صحت مدل استفاده شـده ، نتـايج شـبيهسـازي
براي تحليل FRAبا نتايج آزمايشگاهي مقايسه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *