تاثير TCSCبرريسك ناپايداري گذراي نيروگاه

با افزايش نياز به انرژي الكتريكي، شبكه هاي قدرت بالاجبار نزديك به مرزهاي پايداري خود مورد بهره برداري قرار مي- گيرند. در نتيجه وقوع ناپايداري گذرا محتمل تر خواهد بود. در اين شرايط استفاده از عناصر FACTSبه علت توانايي آنها در بهبود پايداري گذرا مي تواند بسيار مفيد باشد. در گذشته تحقيقات فراواني در زمينه تاثير عناصر FACTSدر پايداري گذرا صورت گرفته است. با اين وجود تاكنون كار قابل توجهي در زمينه تحليل اين تاثير از ديدگاه اقتصادي صورت نگرفته است. لذا هدف اين مقاله ارزيابي تاثير اقتصادي عناصر FACTS در پايداري گذرا مي باشد. براي اين منظور شبكه انتقال تهران به عنوان شبكه تست مورد استفاده قرار مي گيرد. به منظور بهبود پايداري گذراي نيروگاه منتظر قائم، يك TCSC در يكي از خطوط متصل به اين نيروگاه نصب مي شود. سپس بر اساس نتايج شبيه سازيهاي حالت گذرا و نتايج ارزيابي قابليت اطمينان ،TCSCريسك ناپايداري گذراي نيروگاه محاسبه مي شود. با مقايسه ريسك محاسبه شده در دو حالت، با TCSCو بدون ،TCSCتاثير اقتصادي در پايداري
گذرا آشكار مي شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *