بهبود قابليت انتقال در دسترس سيستم قدرت توسط SSSC

در اين مقاله افزايش قابليت انتقال در دسترس ATC1با به كار بردن يكي از ادوات FACTS2به نام SSSC3مجهز به عناصر ذخيره ساز انرژي مورد بررسي قرار گرفته است. براي نيل به اين منظور تعيين محل نصب و پارامترهاي بهينه SSSCهدف قرار داده شده است. در حل اين مساله، قيود قابليت اطمينان، قيود بازة دامنه ولتاژ شينهاي شبكه، قيود مربوط به پايداري گذراي ژنراتورها و خطوط و همچنين قيد فروپاشي ولتاژ به صورت استاتيك لحاظ شدهاند. براي انجام محاسبات، نرم افزار جامعي به زبان دلفي تهيه شده كه قابليت شبيه سازي و تعيين پارامترهاي SSSCقرارداده شده برروي خط تعيين شده را دارد. بنا به دلايل زيادي تهيه نرم افزار ضروري مي باشد كه در مقاله به آنها اشاره شده است. نرم افزار تهيه شده داراي قابليتهاي محاسباتي زيادي ميباشد و به كمك آن مي توان كليه محاسبات مربوط به ATCو TTC4و ميزان بيشينه بهبود آنها با به كار گيري SSSC را محاسبه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *