بهبود شاخص هاي كيفيت توان در سيستم هاي انتقال با ارائه كنترل پيشنهادي براي UPFC

امروزه جايگاه ادوات FACTSدر سيستمهاي قدرت از ابعـاد گوناگوني قابل بررسي ميباشد. اين ادوات ميتوانند ابزارهاي مطمئني براي اصلاح كيفيت توان، جبران توان راكتيـو، كنتـرل توان اكتيو انتقالي يك سيستم انتقال قدرت باشند. از طرفي بـا توجه به رشد روزافزون مصرف انرژي الكتريكـي و از طرفـي افزايش بارهاي غير خطي در سيستمهاي قدرت، بهره بـرداري از اين سيستم قدرت و ارائه توان الكتريكي با كيفيـت بـالا، از مسائل مهم مهندسي برق ميباشد. بنابراين، در اين مقاله، ابتـدا كليه پارامترهاي كيفيت توان در مورد سيسـتمهـاي انتقـال بـا توجه به استانداردهاي اين زمينه مورد بررسي و تحليـل قـرار ميگيرد. سپس به منظور بهبود مطلوب اين پارمترها به طراحي و شبيهسازي جبران كننده تركيبي UPFCبراي سيسـتم انتقـال قدرت پرداخته ميشود. نحوة طراحي سيستم كنترل پيشنهادي به گونهاي است كه اين جبران كننده بتوانـد  كليـه پارامترهـاي كيفيت توان و پايداري گذراي سيسـتم را بهبـود دهـد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *