بهبود رفتار ديناميكي سيستم هاي قدرت چند ماشينه با استفاده از كنترل ساختار متغير شفيت دهنده هاي استاتيكي فاز

از آنجايي كه ماهيت سيستم قدرت غيرخطي است به نظر ميرسد كه استفاده از روشهاي كنترل غيرخطي در عملكرد اين سيستمها بتواند توانمندي بهتري از خود نشان دهند. در اين مقاله هدف آن است كه بر مبناي تئوري كنترل غيرخطي ساختار متغير و به كمك شيفت دهندههاي استاتيكي فاز رفتار ديناميكي سيستمهاي قدرت به گونهاي بررسي شود كه بتوان عوامل غيرخطي متناظر با شرايط كاري شبكه را در آن دخالت داد. نتايج شبيه سازي نشان دهندة كارآيي بسيار خوب اين روش ميباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *