برنامه ريزي امنيت محور توسعه خطوط انتقال در بازارهاي برق

در اين مقاله يك مدل رياضي براي حل مساله برنامهريزي توسعه خطوط انتقال TEPبا محدوديت امنيت Securityدر يك محيط تجديدساختاريافته ارائه شدهاست. اين مدل، طرح انتقال بهينه Optimalو مطمئن Reliableبا استفاده از مدل DCبراي سيستم قدرت را ارائه ميكند. براي درنظرگرفتن محدوديت امنيت از معيار N-1 استفاده شدهاست. همچنين در اين مقاله يك مدل برنامهريزي خطي آميخته با اعداد صحيح  MILPدر يك بازار برق كاملا رقابتي مبتني بر حوضچه براي حل مساله TEPپيشنهاد شدهاست. براي درنظرگرفتن عدمقطعيتهاي مربوط به بار و پيشامدهاي حذف خط از سناريوهاي مختلف استفاده ميگردد. براي نشان دادن كارايي اين مدل ، روش پيشنهادي برروي سيستمهاي 6باس گارور و 24باس استاندارد IEEE پيادهسازي شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *