بررسي نمونه اي علت وقوع پديده فرورزنانس درشبكه هاي توزيع ايران

استفاده از ترانسفورماتورهاي توزيع ، افزايش احتمال بروز اضافه ولتاژها در وضعيتهاي مختلف را بهمراه دارد..يكـي از ايـن حالتهـا پديـده رزونانس ميباشد كه باعث ايجاد اضافه ولتاژهاي فرورزونانس شديد ميشود، بدليل استفاده از ترانسهاي كم تلفات احتمال ايجاد اضافه ولتـاژ فرورزونانسي بيشتر از ترانسفورماتورهاي دهه گذشته مي باشددرشبكه هاي توزيع داراي فيدرهاي شعاعي طولاني با ترانسفورماتور هاي كم بار و حفاظت فيوزي پديده فررورزنانس بسيار مرسوم ميباشد.دراين مقاله بر اساس مطالعاتي كه برروي شبكه توزيع ايران انجام شده نـشان خواهيم داد كه كنترل و پايش اضافه ولتاژها در شبكه امري ضروري است.در اينجـا همچنـين نتـايح حاصـل از شـبيه سـازي بكمـك نـرم افزار  EMTPمدار و اشكال مربوطه وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *