بررسي قابليت اعتماد سيستم هاي انتقال قدرت با به كار گيري كنترل كننده يكپارچه توان UPFCبا نگرش اقتصادي به آن

امروزه جايگاه ادوات FACTSدر سيستمهاي قـدرت از ابعـاد گوناگوني قابل بررسي ميباشد. اين ادوات ميتوانند ابزارهـاي مطمئني براي اصلاح كيفيت توان، جبران تـوان راكتيـو، كنتـرل توان اكتيو انتقالي و افزايش قابليت اعتماد يـك سيـستم انتقـال قدرت باشند. در اين مقاله، عملكرد  UPFC در قابليـت اعتمـاد يك سيستم انتقال قدرت مورد بررسـي قـرار مـيگيـرد. ادوات UPFC ميتواند ولتـاژ بـاس سيـستم و قـدرت انتقـالي Pو Q سيستم را تنظيم نمايد؛ به گونه اي كه پارامترهاي قابليت اعتماد سيستم، افزايش يابد. لذا در اين مقاله ابتـدا بـا سـاختار UPFC عملكرد آن را در سيستم نشان ميدهيم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *