بررسي بهبود ارزش در خدمات م شتركين شركت توزيع برق قم با استفاده از مدل SAVE

از جمله مدلهاي مهندسي ارزش كه به دليل سادگي و تأثيرگذاري بالاي آن در جهت كاهش و حذف هزينه هاي فاقد ارزش افزوده، بيش از پيش مورد توجه سازمانها قرار گرفته است برنامه كاري انجمن مهندسين ارزش آمريكا SAVEميباشد. در اين مقاله سعي گرديده است تا با بهرهگيري از اين مدل اقدام به كاهش هزينه و بهبود عملكرد درسيستم خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق قم پرداخته شود. روش كار بدين صورت است كه ابتدا با بررسي و تحليل كاركردهاي سيستم مورد نظر و با بهره گيري از ماتريس هزينه- كاركرد، شاخص ارزش هر يك از كاركردها تعيين گرديد. در مرحله بعد با استفاده از تكنيك بارش فكري، به خلق ايده ها و راهكارهاي بهتر انجام امور پرداخته شد. پس از حذف گزينه هاي نامتناسب 4نسخه از ايده ها تهيه گرديد و در پايان با استفاده از تكنيك TOPSISبهترين  بهترين نسخه جهت پياده سازي در سيستم مورد نظر مشخص شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *