بررسي الكترومغناطيسي باس داكت ژنراتور با استفاده از نرم افزار FEMLAB

ايجاد مي گردد.باس داكت ژنراتورهاي نيروگاهي از جمله تجهيـزات مهـم و حساس در نيروگاه ها مي باشد كه با توجه به بـالا بـودن مقـادير نامي جريان توليدي ژنراتورهاي نيروگاهي و پـايين بـودن نـسبي ولتاژ ترمينال آنها نسبت به توان تحويلي ، در فاصله بين ترمينـال ژنراتور تا ترمينال اصلي، جريان الكتريكي با دامنـه بـالا را انتقـال مي دهد. همين جريان بالا شرايط ويژه اي را بـراي ايـن قـسمت بوجود مي آورد، ايـن شـرايط ويـژه بـه دليـل مـسايل حرارتـي، نيروهاي الكترومغناطيسي و سطح اتصال كوتاه فـوق العـاده بـالا،ایجاد میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *