با تأكيد بر نقش هوش عاطفي و اولويت بندي مؤلفه هاي آن با تكنيك TOPSIS

ارتقاي بهداشت رواني محيط كار، مديريت استرس و بهبود مؤلفههاي هوش عاطفي به عنوان مهمترين ابعاد توسعه و توانمندسازي منابع انساني در چند دهه اخير توجه محققان و پژوهشگران را به خود جلب نمودهاند. در اين راستا پژوهش حاضر سعي بر آن دارد به بررسي وضعيت استرس شغلي و ارتباط آن با هوش عاطفي در شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان پرداخته و مؤلفههاي هوش عاطفي را اولويت- بندي نمايد. روش تحقيق، توصيفي- پيمايشي بوده و روش جمعآوري دادهها، كتابخانهاي- ميداني ميباشد. جهت جمعآوري دادهها، از پرسشنامههاي استاندارد هوش عاطفي بار- اُن و استرس رابينز با ضرايب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *