الگوي بهينه ايراني- اسلامي مصرف برق خانوارهاي شهري

در اين مقاله با استفاده از اطلاعات هزينه خانوارهاي شهري به بررسي تاثير سبك زندگي بر الگوي مصرف برق خانوارها طي سالهاي 79تا 9 پرداخته خواهد شد. تفاوت سبك زندگي در بين خانوارها با توجه به مطالعات پيشين و مباني نظري و با استفاده از اطلاعات ميزان هزينههاي فرهنگي و مذهبي بررسي خواهد شد. فرضية پژوهش حاضر مبني بر وجود رابطه منفي بين ميزان هزينههاي فرهنگي و مذهبي با هزينه برق خانوار است. بررسي فرضيه پژوهش ضريب همبستگي بين هزينههاي فرهنگي و مذهبي و هزينه برق خانوار با كمك نرمافزار Eviewsمحاسبه و تحليل خواهد شد. يافتههاي تحقيق حاضر نشان ميدهند كه در خانوارهايي با ميزان هزينه فرهنگي بالا و همچنين خانوارهاي مذهبي الگوي مصرف برق بهينه تر از ساير خانوارها ميباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *