افزايش پايداري گذراي شبكة قدرت چند ناحيهاي با استفاده از SMES

امروزه اغلب سيستمهـاي قـدرت بـه منظـور بهبـود عملكـرد ديناميكي شبكه و تعديل بار به مناطق مجاور متصل هسـتند و اتصال ايـن منـاطق شـبكه قـدرت چنـد منطقـهاي را بوجـود مــيآورد. شــبكههــاي قــدرت چنــد منطقــهاي تــوازن قابــل ملاحظهاي در عرضه و تقاضاي قدرت ايجاد كرده اند. با رشد چشـمگير مطالعـات در زمينـه تجهيـزات ذخيـرهسـاز انـرژي الكتريكي امكان ذخيره انرژي در ساعات غير پيـك و اسـتفاده در ساعات پيك فراهم شـد.يكـي از ايـن تجهيـزات 1 SMES دستگاه ابررساناي مغناطيسي ذخيرهساز انرژي( ميباشد. استفاده از SMESدر اين سيستمهـا باعـث افـزايش پايـداري  گذرا درهنگام تغييرات ناگهاني بار مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *