اعمال كنترل كننده گام به گام به عقب

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – روش جديدي براي اعمال كنترل كننده گام به گام به عقب در برشگر كاهنده / افزاينده

دانلود مقاله : روش جديدي براي اعمال كنترل كننده گام به گام به عقب در برشگر كاهنده / افزاينده

مبدل هـاي DC بـه DC بطـور گسـتردهاي در كاربردهـاي صنعتي مانند درايو موتورهاي ،DC سيستمهـاي كـامپيوتري و تجهيزات مخابراتي اسـتفاده مـيشـوند .بـا توجـه بـه
ماهيت غيرخطي و متغيـر بـا زمـان مبـدلهـاي DC بـه ،DC استفاده از روشهاي كنترل خطي منوط به خطـيسـازي مـدل مبدل خواهد بود . چنين مدلي ميتواند رفتار مبدل را به خوبي در حول نقطه كار بيان نمايد. عليرغم سادگي طراحي كنتـرل كنندههاي خطي، وجـود اغتشاشـات زيـاد در سيسـتم شـديداً چگونگي پاسخ مبتني بر اين نوع كنترلكننـده را تحـت تـاثير قرار داده و ممكن است باعث ناپايداري گردد. در اين مقاله روش جديدي براي طراحي كنترل كننده گام به گام به عقب در برشگر كاهنده/افزاينده ارائه شده است. اين روش مبتني بر انتخاب مناسب متغيرهاي  حالت مبدل است كه باعث سادگي معادله طراحي شده و همچنين پيادهسازي عملي سيستم ميشود. نتايج حاصل از شبيهسازي بـه وضـوح نشـان ميدهند كه  كنترلكننـده طراحـي شـده عـلاوه بـر دارا بـودن خطاي حالت ماندگار صفر و پاسخ ديناميكي سريع مـيتوانـد در صورت تغييرات وسيع مقاومت بار و ولتـاژ ورودي مبـدل پايداري خود را حفظ نمايد.

عادل زكي پور ،جعفر سلطاني زماني و مهدي سليمي
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سراب، گروه مهندسي برق، سراب، ايران
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خميني شهر، گروه مهندسي برق، خميني شهر، ايران (استاد بازنشسته دانشگاه صنعتي اصفهان)
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اردبيل، گروه مهندسي برق، اردبيل، ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *