استفاده از تقويت كننده ها با THDبالا براي تكنولوژي TruSound

سيستم جديد ارائه شده در اين مقاله از خرابي موج ( THD ) 1براي بهبود سيگنال ناهنجـار اسـتفاده مـي كنـد. ايـن تقويـت كننـده بـا جابجايي سيگنال ورودي با سيگنال ايده آل، سيگنال صدا را تصحيح مي كند. قطب هـاي تـابع تبـديل تقويـت كننـده نزديـك بـه محـور موهومي در نظر گرفته شده و فركانس نوسانات ميرا همان فركانس سيگنال ايده آل مي باشد كه باعث ايجاد صدايي با فركانس ايده آل هم دامنه با سيگنال ورودي مي گردد. نمونه ساخته شده به خوبي اهداف فوق را دنبال مي كند. مهمترين قسمت اين پروژه بـا دو ترانزيـستور ساخته شده در حاليكه نمونه هاي موجود در بازار از مدارات بسيار پيچيده تري استفاده مي كنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *