ارزيابي نقش UPFCجهت مديريت پرشدگي خطوط انتقال و بهبود پرفيل ولتاژ در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار شده با مدل بازار اشتراكي

ديدار شدن تجديد ساختار در سيستمهـاي قـدرت و دسترسـي آزاد به شبكه انتقال متضمن تحقق يـك رقابـت سـالم در مبادلـه توان است و پرشدگي خطوط انتقال مـيتوانـد بـه عنـوان يـك مشكل جدي مانع از ايجاد اين رقابت سالم باشد و بازار بـرق را از دستيابي به اهدافش باز ميدارد. از آنجـا كـه ادوات FACTS و بويژه ،UPFCشرايط و امكان كنترل پارامترهاي مؤثر بر تـوان انتقالي در سطح شبكه انتقال را فراهم ميسـازد، اسـتفاده از ايـن ادوات براي مديريت پرشدگي خطوط توأم با جبران افـت ولتـاژ باسهاي شبكه مفيد است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *