ارزيابي دقيق علت افزايش جريان غلاف فلزي كابل 132كيلوولت تبريز و تعيين آرايش بهينه غلاف بهمراه شبيه سازي با EMTP

در كابل هاي فشارقوي عموما يك يا دو غلاف فلري اطراف عايق كابل بمنظور جريان اتصال زمين، برگشت جريان شارژ خازني كابل، محدود كردن ميدان هاي الكترواستاتيكي، حذف ميدان هاي مغناطيسي و افزايش استقامت مكانيكي كابل استفاده شده است. در عمل جهت كاهش ولتاژ القائي در غلاف هاي كابل و نيز به منظور ايمني ايجاد يك مدار براي بازگشت جريان خطا، غلاف كابل ها را در دو يا چند نقطه زمين مي كنند. اين امر مسيري براي چرخش جريان القائي در غلاف كابل را فراهم مي كند كه علاوه بر ايجاد تلفات باعث گرم شدن كابل و كاهش عمر عايقي آن مي شود. در ضمن زمين نكردن مناسب كابل باعث مي شود اضافه ولتاژ بالائي هنگام بروز خطا در طول كابل و بر روي غلاف كابل مي شود كه در اين صورت استفاده از برقگير الزامي است. در اين مقاله، جريان و ولتاژ القائي غلاف كابل  132كيلو ولت تبريز بصورت دقيق مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در بازه هاي زماني مختلف جريان غلاف كابل اندازه گيري شده و شبيه سازي هاي مختلفي در محيط نرم افزاري  EMTPانجام مي گيرد.از آنجائيكه جريان القائي و تلفات كابل بسيار زياد بوده براي كاهش جريان چرخشي، با بررسي دقيق موضوع بهترين حالت براي زمين كردن غلاف كابل انتخاب مي گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *