ارائه يک روش خطي جديد جهت تخمين حالت سيستمهاي توزيع

باتوجه به توسعه روز افزون اتوماسـيون سيـستمهـاي توزيع، تخمين حالت سيـستمهـاي توزيـع بـه عنـوان يکـي از قسمتهاي اصلي اتوماسيون سيستمهـاي توزيـع مـورد توجـه قرار گرفته است  . در ايـن مقالـه روش جديـدي بـراي تخمـين حالت سيستمهاي توزيع ارائـه مـيشـود. ايـن روش براسـاس روش جريان شاخه بنا نهاده شده است. در روش پيشنهاد شـده مشکلات روش جريان شاخه در مورد شـبکههـاي داراي مـش بر طرف شده است و همچنين ميتوان از مقـادير انـدازهگيـري شده ولتاژ نيزدرمورد شبکههاي داراي مش اسـتفاده کـرد. يـک روش جديد نيز براي قطري کردن ماتريس ژاکوبين بـه منظـور کاهش حجم محاسبات ارائه شده است. در اين روش شاخه هـا و مقادير اندازهگيري شده به گونهاي نامگـذاري مـيشـوند تـا  حتي الامکان ماتريس ژاکوبين قطريتر شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *