ارائه الگوريتمي جديد براي شناسايي عامل غالب در ايجاد اعوجاجهاي هارمونيكي در باسبار PCC با كمترين نياز به تخمين امپدانس

در اين مقاله به منظور شناسايي عامل غالب در ايجاد اعوجاجهاي هارمونيكي در باسبار ،PCCروش جديدي ارائه شده است كه در آن بر خلاف روشهاي پيشين، در
بيشتر حالتها نيازي به تخمين امپدانسهاي هارمونيكي وجود ندارد. اين امر با تعريف شاخصهاي جديد و نيز با ارائه الگوريتمي نو براي مقايسه اين شاخصها، تحقق يافته است. روش پيشنهادي، به اندازه گيري در باسبار PCCو نيز در اختيار داشتن اطلاعات مربوط به حالتهاي ممكن براي امپدانسهاي هارمونيكي شبكه ها از ديد باسبار ، PCCنياز دارد. اعتبار روش پيشنهادي، بوسيله شبيه سازي شبكه توزيع صنعتي 13باسه IEEEبر روي نرم افزار DIGSILENT و اعمال اين روش بر روي آن نشان داده شده است. همچنين در اين شبيه سازي، عدم اعتبار روش مبتني بر جهت توان هارمونيكي براي شناسايي عامل غالب در ايجاد در ايجاد اعوجاجهاي هارمونيكي بررسي گرديده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *