آناليز حالت گذراي اضافه ولتاژ موج صاعقه در سيستم انتقال با مدلسازي و بررسي دكل خط انتقال 400 kvتبريز- زياران

با توجه به اهميت اضافه ولتاژهاي ناشي از صـاعقه در منـاطق كوهستاني كشور و خطوط انتقال بلند 400كيلوولت ، در ايـن مقاله يك روش جديد براي آناليز اثر اضافه ولتاژ ناشي از موج صاعقه ارايه شده است. علاوه بر اين جهت ارزيابي جرقه زني فاز به زمين و جرقه زني از بدنه دكل به هاديها ، سه نوع مـدل مرسوم دكل در مطالعات گذرا ، يعني مدل هـاي ، Multistoryساده شده و مدل خط گسترده ساده شده بررسـي و شبيه سازي گرديده است. دراين مقالـه چگـونگي و احتمـال وقوع جرقه در فازهاي مختلف براي انواع مدل دكلهـا بررسـي شـده و چگـونگي تقـسيم پتانـسيل در سـطح دكـل در محـل بازوهاي آن نشان داده شده اسـت. بـه صـورت مـوردي خـط انتقــال 400كيلوولــت تبريــز – زيــاران كــه در يــك منطقــه كوهستاني صاعقه خيز واقع شده است با استفاده سه مدل ذكـر شده در نرم افزار EMTPشبيه سازي شده و مورد مطالعه قرار گرفته و نتايج حاصل از شبيه سازيها و مطالعات انجام شده در شبكه انتقال، مدل دكل بهينه را بـراي منطقـه آذربايجـان ارائـه كرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *