آشكار سازي مانع با استفاده از شار نوري Obstacle Detection by Optical Flow

ثابت و متغير در تصاوير متوالي با رديابي و جستجوي نقاط متناظر از تصوير اصلي مي توان جابجايي نقــاط متحـرك را تحليـل كـرد. يكـي از روشهاي مرسوم در تخمين حركتهاي محاسبه شار نوري با استفاده از حداقل سه تصوير متوالي مي باشـد. شـار نـوري يـك نقطـه از تصوير بردار جابجايي مكاني و سرعت آن نقطه را نتيجه مي دهد. سپس با نگاشت نقطه مزبور به محيط واقعي، حركت نقطـه متنـاظر در محيطي كه دوربين قرار دارد را مي توان آناليز كرد. ]. [3,2,1 در اين مقاله ضمن معرفي مفاهيم اساسي و محاسبه شار نوري به كاربرد اين روش در استخراج خصوصيات مانع و آناليز حركت موانع  ثابت و متغير با توجه به حركت دوربين مي پردازيم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *