آشكارسازي و تخمين جهت ورود سيگنال دريافتي با آرايه آنتني

در اكثر روشهاي جهتيابي سيگنالها، تعداد منابع ارسالكننده سيگنال از قبل معلوم فرض ميشود. در اين مقاله روشي ارائه ميگردد كه قبل از اعمال روشهاي جهتيابي، تعداد منابع را بدست آورد. سپس در ادامه اين روش تعيين مرتبه مدل، به چند روش مهم و پركاربرد جهتيابي مانند ) Multiple Signal Classification (MUSICكه اخيراً بطور گسترده براي تخمين جهت ورود سيگنال دريافتي استفاده ميشودمعرفي و شبيهسازي ميگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *