جست و جو مقالات

دسته بندی

شبكه عصبي مصنوعي

پاسخ دینامیکی سیستم کنترل خودکار تولید در حضور جابجاکننده فاز

پاسخ دینامیکی سیستم کنترل خودکار تولید در حضور جابجاکننده... read more

Post

مدل برای بررسی پاسخ استاتیک و دینامیک لیزر های آبشاری

اگر چه در مورد لیزر های آبشاری دستیابی به فرکانس مدلاسیون در حد تراهرتز […]

read more

Post

یی قا بهینه سازي تخمین شار و ریپل گشتاور در کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی

کنتـرل مـستقیم گـشتاور یکـی از پیـشرفته تـرین ـت روشـهاي کنتـرل موتـور القـایی اس . […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 2 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100