جست و جو مقالات

دسته بندی

تخمينگر حالت عصبي دكوپله در شبكه هاي قدرت

شده و نتايج ارائه گرددر ايـن مقالـه كـاربرد شـبكههاي عصبـي... read more

Post

روشي نوين مبتني بر PSOجهت حل پخشبار بهينه در شبكه هاي قدرت

در اين مقاله الگوريتمي جديد بر اساس روش هوش اجتماعي PSO براي حل مسئله […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagPi
0.00 KB 1 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100