جست و جو مقالات

دسته بندی

مدلسازي و تحليل تنش در كندانسورهاي پاششي سيستم خنك كننده خشك غيرمستقيم هلر با استفاده از نرمافزارهاي HyperMesh-Nastran

در اكثـر نيروگاههـاي حرارتـي درحـال سـاخت در كـشور از سيستم... read more

Post

مدل سازي سيستم خنك كننده خشك غيرمستقيم هلر با استفاده از نرم افزار Fluent

در اين مطالعه سيستم خنك كننده خشك غيرمستقيم هلر بطور نسبتاً كامل با در […]

read more

Post

مدلسازي مبدلهاي حرارتي نوع Forgo T60با استفاده از نرمافزار Fluent

مبدلهاي حرارتي Forgo T60از نوع مبدلهاي حرارتي فشرده بوده و در سيستم هاي خنك […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 2 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100