جست و جو مقالات

دسته بندی

انتخاب نحوه مناسب خازن گذاري در شبكه قدرت با مقايسه پروفيل ولتاژ و ارزيابي اقتصادي براساس تلفات و قابليت اطمينان

ازجمله مطالعات مهم براي بهبود عملكرد يك شبكه به هـم پيوسته،... read more

Post

خازن گذاري در سيستم قدرت به كمك الگوريتم ژنتيك و با در نظر گرفتن اثر هارمونيك ها

پارااسـتفاده روزافـزون از بارهـاي غيرخطـي، ماننـد مبـدلهـاي الكترونيك قدرت و درايوهـا در سيسـتمهـاي قـدرت […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagPi
0.00 KB 1 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100