جست و جو مقالات

دسته بندی

شبكه عصبي مصنوعي

جستجوي هارموني جديد براي هماهنگي بهينه رله هاي اضافه جريان

جستجوي هارموني جديد براي هماهنگي بهينه رله هاي اضافه جريان بیست... read more

Post شبكه عصبي مصنوعي

طبقه بندي خطاها در خطوط انتقال با استفاده از تبديل موجك

طبقه بندي خطاها در خطوط انتقال با استفاده از تبديل موجك گسسته و شبكه […]

read more

Post شبكه عصبي مصنوعي

عمر باقيمانده روتور توربين گازي نيروگاه مشهد

عمر باقيمانده روتور توربين گازي نيروگاه مشهد بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق […]

read more

Post شبكه عصبي مصنوعي

پايش وضعيت ژنراتورهاي نيروگاهي به كمك آناليز گاز خنك كننده

پايش وضعيت ژنراتورهاي نيروگاهي به كمك آناليز گاز خنك كننده بیست و پنجمین کنفرانس […]

read more

Post شبكه عصبي مصنوعي

خواص مكانيكي پره متحرك توربين گازي

خواص مكانيكي پره متحرك توربين گازي بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – […]

read more

Post شبكه عصبي مصنوعي

تيتانيا با خواص فتوكاتاليستي بر روي مقره هاي پرسلاني

تيتانيا با خواص فتوكاتاليستي بر روي مقره هاي پرسلاني بیست و پنجمین کنفرانس بین […]

read more

Post شبكه عصبي مصنوعي

ريزساختاري چترك مقره سيليكوني در شرايط محيطي

ريزساختاري چترك مقره سيليكوني در شرايط محيطي و شتاب يافته بیست و پنجمین کنفرانس […]

read more

Post شبكه عصبي مصنوعي

ولتاژ تخليه الكتريكي مقره هاي سراميكي داراي پوشش

ولتاژ تخليه الكتريكي مقره هاي سراميكي داراي پوشش بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی […]

read more

Post زوال پره گردان

خواص غيرخطي وريستورهاي اكسيد روي نانو ساختار

خواص غيرخطي وريستورهاي اكسيد روي نانو ساختار بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق […]

read more

Post شبكه عصبي مصنوعي

تاثيرروش ساخت بر عملكرد اتصالات شبكه توزيع

تاثيرروش ساخت بر عملكرد اتصالات شبكه توزيع بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 0 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 4 downloads