جست و جو مقالات

دسته بندی

شبكه عصبي مصنوعي

حفاظت شبكه توزيع در برابر جزيره شدن

حفاظت شبكه توزيع در برابر جزيره شدن با استفاده از روشهاي... read more

Post شبكه عصبي مصنوعي

طرح های حفاظتی دیستانس مخابراتی

طرح های حفاظتی دیستانس مخابراتی  DUTT ،PUTT و POTT در خطوط انتقال سه پایانه […]

read more

Post شبكه عصبي مصنوعي

تشخيص خطاي داخلي از جريان هجومي

تشخيص خطاي داخلي از جريان هجومي در ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از تبديل S […]

read more

Post شبكه عصبي مصنوعي

طرح جایابی تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع

طرح جایابی تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع بدست آمده از الگوریتم ژنتیک بیست […]

read more

Post شبكه عصبي مصنوعي

جستجوي هارموني جديد براي هماهنگي بهينه رله هاي اضافه جريان

جستجوي هارموني جديد براي هماهنگي بهينه رله هاي اضافه جريان بیست و پنجمین کنفرانس […]

read more

Post شبكه عصبي مصنوعي

طبقه بندي خطاها در خطوط انتقال با استفاده از تبديل موجك

طبقه بندي خطاها در خطوط انتقال با استفاده از تبديل موجك گسسته و شبكه […]

read more

Post شبكه عصبي مصنوعي

عمر باقيمانده روتور توربين گازي نيروگاه مشهد

عمر باقيمانده روتور توربين گازي نيروگاه مشهد بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق […]

read more

Post شبكه عصبي مصنوعي

پايش وضعيت ژنراتورهاي نيروگاهي به كمك آناليز گاز خنك كننده

پايش وضعيت ژنراتورهاي نيروگاهي به كمك آناليز گاز خنك كننده بیست و پنجمین کنفرانس […]

read more

Post شبكه عصبي مصنوعي

خواص مكانيكي پره متحرك توربين گازي

خواص مكانيكي پره متحرك توربين گازي بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – […]

read more

Post شبكه عصبي مصنوعي

تيتانيا با خواص فتوكاتاليستي بر روي مقره هاي پرسلاني

تيتانيا با خواص فتوكاتاليستي بر روي مقره هاي پرسلاني بیست و پنجمین کنفرانس بین […]

read more

تازه ترین مقالات