جست و جو مقالات

دسته بندی

جایابی ناحیه خطا و طبقه بندی نوع آن در سیستمهای توزیع با استفاده از آنالیز موجک و سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی ANFIS

کردن ناحیه خطا، تدر این مقاله، یک روش جدید برای جایابی ناحیه... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 10 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 8 downloads