تازه ترین مقالات


شبكه عصبي مصنوعي

حفاظت شبكه توزيع در برابر جزيره شدن


شبكه عصبي مصنوعي

طرح های حفاظتی دیستانس مخابراتی

طرح های حفاظتی دیستانس مخابراتی ...

شبكه عصبي مصنوعي

تشخيص خطاي داخلي از جريان هجومي

تشخيص خطاي داخلي از جريان هجومي در...

شبكه عصبي مصنوعي

طرح جایابی تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع

طرح جایابی تجهیزات حفاظتی در شبکه...

شبكه عصبي مصنوعي

جستجوي هارموني جديد براي هماهنگي بهينه رله هاي اضافه جريان

جستجوي هارموني جديد براي هماهنگي...

شبكه عصبي مصنوعي

طبقه بندي خطاها در خطوط انتقال با استفاده از تبديل موجك

طبقه بندي خطاها در خطوط انتقال با...

شبكه عصبي مصنوعي

عمر باقيمانده روتور توربين گازي نيروگاه مشهد

عمر باقيمانده روتور توربين گازي نيروگاه...

شبكه عصبي مصنوعي

پايش وضعيت ژنراتورهاي نيروگاهي به كمك آناليز گاز خنك كننده

پايش وضعيت ژنراتورهاي نيروگاهي به...

شبكه عصبي مصنوعي

خواص مكانيكي پره متحرك توربين گازي

خواص مكانيكي پره متحرك توربين گازي بیست...

شبكه عصبي مصنوعي

تيتانيا با خواص فتوكاتاليستي بر روي مقره هاي پرسلاني

تيتانيا با خواص فتوكاتاليستي بر روي...

جست و جو مقالات

دسته بندی