تازه ترین مطالبمجلاتThe MagaPi


زوال پره گردان

جهت یابی خطا در حضور منابع تولید پراکنده دور

دانلود مقاله : جهت یابی خطا در حضور...

زوال پره گردان

رله جهتي بر مبناي حالات گذرا براي اتصال

دانلود مقاله : رله جهتي بر مبناي حالات...

زوال پره گردان

حذف بار هوشمند بر اساس اضافه بار خطوط بحراني

دانلود مقاله : حذف بار هوشمند بر اساس...

زوال پره گردان

هايبريد براي حفاظت ضد جزيره اي با استفاده از رله هاي فركانسي

دانلود مقاله : هايبريد براي حفاظت...

جست و جو مقالات

دسته بندی