Distribution Statcom مدل سازی وشبيه سازی يک

توسط اين مقاله درموردجبران سازی راکتيو يک شبکه توز Statcomبحث می کند. مـدارات قـدرت حاصـل از D_Statcom وشبکه توزيع توسط بلوک های خاصی از مجموعه چند واحد از سيستم های قدرت با سيستم کنترلی در اين مقاله مدل سازی شده است. . عملکرد ديناميکی و استاتيکی يک D_Statcomبه اندازه ± 3Mvarاست که روی يک شـبکه 25KVقابـل تنظـيم است. روش مدل سازي متوسط جهت مشخص نمودن عملکرد اينورتر PWMمورد استفاده قرار گرفته شـده اسـت کـه نتـايج که نتایج شبیه سازی کنترلی را نشان میدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *