‌ بهبود عملكرد ‌ PLLتكفاز در شرايط ولتاژ ورودي هارمونيك دار با استفاده از فيلتر ميانگين متحرك

حلقه قفل شده در فاز PLLبه ‌طور گسترده در سنكرون سازي مبدلها و منابع استفاده مي شود. عملكرد  PLLتكفاز در شرايط ايدهآل، بسيار سريع و مناسب بوده، اما در شرايط هارمونيكي بودن ولتاژ شبكه به شدت اف ت مييابد. در اين مقاله دو ساختار معروف و پركاربرد PLL تكفاز معرفي گرديده و تاثير هارمونيكي بودن ولتاژ شبكه بر عملكرد آن بررسي مي ‌شود. در ادامه براي حذف اعوجاجهاي ناشي از هارمونيكها و با هدف بهبود پاسخ اين دو  ،PLLفيلتر ديجيتالي ميانگين متحرك MAFبراي افزودن به اين دو ساختار معرفي مي ‌گردد. سپس چالش‌ اساسي در استفاده از اين فيلتر بيان شده و راه ‌ ‌ حلهاي آن نيز بحث مي‌گردد. همچنين به منظور كاركرد بهتر فيلتر  MAFدر زمان تغيير فركانس شبكه، ضريب فيلتر به صورت همزمان اصلاح مي شود. نتايج شبيه سازي در محيط نرم افزار  MATLA نشاندهنده ي عملكرد صحيح اين دو  ‌ PLLبهبود يافته شرايط گوناگون شبكه مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *